Bujinkan Dojon Periaatteet

Virallinen englannin kielinen

Bujinkan Guidelines (regulations for those joining the Bujinkan Dojo)
By Soke Dr.Masaaki Hatsumi Ph.D.

Ohjeellinen suomenkielinen käännös

Bujinkanin periaatteet (säännöt jäseniksi Bujinkan dôjô:on liittyville)
Sôke Masaaki Hatsumi

(Toim. huom! Tämä on epävirallinen, ohjeellinen käännös virallisista periaatteista. Mikäli käännös tuntuu käsittämättömältä, vertaa vastaavaan kohtaan virallisessa tekstissä.)
First of all, only those persons who consent to this Bujinkan Dojo agreement and are resolved to adhere to it will be allowed to join. Persons who think they cannot adhere to it will not be allowed to join. Accordingly, Ensiksi, vain niiden henkilöiden, jotka hyväksyvät tämän Bujinkan Dôjô:n sopimuksen ja ovat päättäneet pitää niistä kiinni annetaan liittyä. Henkilöiden, jotka ajattelevat etteivät voi pitää niistä kiinni, ei hyväksytä jäseniksi. Sen mukaisesti:
1.Only persons who have carefully read this Bujinkan Dojo agreement and agree to it will be allowed to join. 1.Vain henkilöiden, jotka ovat tarkasti lukeneet tämän Bujinkan Dôjô:n sopimuksen ja hyväksyvät sen, sallitaan liittyä.
2.Only persons who are able to show the determined consistency of true persevering self-control as martial artists will be allowed to join. 2.Vain henkilöiden, jotka kykenevät näyttämään todellisen kestävän itsehillinnän päättäväistä johdonmukaisuutta taistelulajien harrastajina annetaan liittyä.
3.A physician’s medical report is required. In particular, persons who are mentally unhealthy, persons addicted to drugs, and those who are mentally abnormal will not be allowed to join. The “requirement of a physician’s medical report” includes, for example, persons having illnesses which risk the prevention of the pursuit of martial arts, and the kind of abnormal personalities, abnormal physical constitutions etc. which the person cannot personally control. 3.Vaaditaan lääkärintodistus. Erityisesti henkilöiden jotka ovat henkisesti sairaita, huumeista riippuvaisia tai henkisesti epänormaaleja ei anneta liittyä. “Vaatimus lääkärintodistukselle” käsittää esim. henkilöt, joilla on sairauksia jotka estävät taistelutaitojen tavoittelun, ja sellaiset epänormaalit persoonallisuudet, epänormaalit fyysiset terveydentilat jne, joita henkilö ei pysty itse hallitsemaan.
4.Persons having past criminal record will not be admitted. Additionally, persons who behave in a delinquent fashion, persons who commit crimes, and persons who cannot keep the law in Japan will also not be permitted to join. 4.Rikosrekisterin omaavat eivät saa liittyä. Lisäksi, henkilöt jotka tekevät ilkivaltaa tai rikoksia ja henkilöt jotka eivät pysty noudattamaan lakia Japanissa eivät saa liittyä.
5.Persons who do not keep the rules of the Bujinkan, who, as both students and members of society, commit shameful acts will be expelled. For example, there are many persons who, in the past, came to Japan and knocked at the gate of the Bujinkan, but were drunken brawlers, mentally abnormal, those who by their delinquent behavior put their own thoughts first and did not think about the trouble they were causing for others, those who pursued evil desires and committed acts contrary to the traditionally righteous attitude of the Bujinkan. All such people will be subject to expulsion. 5.Henkilöt, jotka eivät noudata Bujinkan:in sääntöjä, jotka sekä oppilaina että yhteiskunnan jäseninä tekevät häpeällisiä toimia erotetaan. Esimerkiksi on monia henkilöitä jotka, aiemmin, tulivat Japaniin ja koputtivat Bujinkan:in ovea, mutta olivat juoppoja räyhääjiä, henkisesti epänormaaleja, jotka ilkivaltaisella käytöksellään asettivat omat ajatuksensa ensimmäiseksi eivätkä ajatelleet muille aiheuttamiaan hankaluuksia, jotka tavoittelivat pahoja mielihaluja ja toimivat Bujinkan:in perinteisesti oikeamielistä asennetta vastaan. Kaikki tällaiset henkilöt tullaan erottamaan.
6.With regard to any accidents incurred during training, either in the dojo or another location, only persons who can avoid causing trouble for the Bujinkan will be allowed to join.This is an important matter. Accidents are inseparable from the pursuit of martial arts, and persons who cannot resolve these matters themselves will absolutely not be admitted. To clarify a second time, the Bujinkan Dojo will assume absolutely no responsibility for accidents arising during the course of training, no matter what the location. 6.Koskien tapaturmia harjoittelun aikana joko dôjô:lla tai muussa paikassa, vain henkilöt jotka voivat välttää aiheuttamasta ongelmia Bujinkan:ille annetaan liittyä.
Tämä on tärkeä asia. Tapaturmat ovat erottamattomia taistelutaitojen tavoittelussa, ja henkilöt, jotka eivät pysty selvittämään näitä asioita itse eivät ehdottomasti voi liittyä. Selventämiseksi uudelleen; Bujinkan ei ota mitään vastuuta tapaturmista harjoittelun aikana, riippumatta paikasta.
7.Persons who have joined the Bujinkan must be sure to have the membership card which is issued every year. This is to preserve the honor of Bujinkan members and, as nobility with the peace of the martial heart, to show that warriors of friendship protect the great way of the Bujinkan Dojo by the gathering of comrades who have the heart of the martial artist. The power of warrior virtue, the proven lesson for the loyalty, filial piety and love of friends in the martial arts. 7.Henkilöillä, jotka ovat liittyneet Bujinkan:iin täytyy olla vuosittain julkaistava jäsenkortti. Tämä on olemassa Bujinkanin jäsenten kunnian säilyttämiseksi, jaloutena sotilaallisen sydämen rauhassa, osoittaakseen ystävyyden taistelijoiden puolustavan Bujinkan Dôjô:n suurta tietä taistelutaiteilijan sydämen omaavien toverien kokoontumisella. Taistelijan hyveen voima, todistettu syy lojaaliudelle, lapsen hurskaus ja rakkaus ystävillä taistelutaidoissa.
8.The tradition of the Bujinkan is something which shows the universality of nature and the life of the human life, and is that pursuit of martial arts which enlightens the natural mysteries that exists in them.
Know that the secret of taijutsu is the foundation of peace
If you study this, you can walk the path of the immovable heart
8.Bujinkanin perinne on jotain joka osoittaa luonnon ja ihmiskunnan elämän ylimaallisuutta sekä on taistelulajien tavoittelu joka valaisee niissä olevia luonnollisia mysteerejä.
Tiedä että taijutsun salaisuus on rauhan perusta
Jos tutkit tätä, voit kävellä järkähtämättömän sydämen tietä
Dojo instruction:Know that perseverance is, first of all, for but a brief period of time.
Know that the path of man is justice.
Forget the heart of greed, comfort, and discrimination (reliance).
Consider sorrow and bitterness to be natural laws, and simply take advantage of the enlightenment of the immovable heart.
With a steady heart, do not stray from the path of loyalty and filial piety, aspire deeply to the ways of both literary and martial arts.
The rule of the Dojo is to keep the above 5 laws.
Dôjôn ohjeet:Tiedä että sinnikkyys on, ensiksi, vain lyhytaikaista.
Tiedä että ihmisen polku on oikeudenmukaisuus.
Unohda ahneuden, mukavuuden ja erottelun (riippuvaisuus) sydän.
Ymmärrä surun ja katkeruuden olevan luonnonlakeja, ja ota yksinkertaisesti hyötyä järkähtämättömän sydämen valaistumisesta.
Vakaalla sydämellä, älä eksy uskollisuuden ja lapsen hurskauden polulta, ja tavoittele syvällisesti sekä kirjallisuutta ja taistelulajeja.
Dôjôn sääntönä on pitää yllä olevat 5 lakia.
Signed:
Meiji 23, First Day of Spring, Toda Shinryuken Masamitsu
Showa 33, A Lucky Day in March, Takamatsu Toshitsugu Uô
Passed on through Hatsumi Masaaki Byakuryû.
Allekirjoittanut:
Meiji 23 (1890), kevään ensimmäisenä päivänä, Toda Shinryûken Masamitsu
Showa 33 (1958), maaliskuun onnellisena päivänä, Takamatsu Toshitsugu Uô
Kautta luovutettu: Hatsumi Masaaki Byakuryû
9. After joining, beginning with taijutsu:
Kyû grades – Beginner
1st dan through 5th dan – Heaven
6th dan through 10th dan – Earth
11th dan through 15th dan – Man

Ranks from 11th dan through 15 dan of the “Man” level will be divided into 5 levels: Earth, Water, Fire, Wind, and Void, and will be the highest ranks in Bujinkan Dojo Happo Biken.

The 5th dan examination is of a spiritual nature and is something which is done by Sôke.

A 15th dan will be considered to be a true shihan.

9. Liittymisen jälkeen, alkaen Taijutsulla
Kyû-arvot – aloittelija
1. – 5.dan – Taivas
6. – 10.dan – Maa
11. – 15.dan – Ihminen

“Ihmisen” tason 11.-15. Dan -arvot jaetaan viiteen tasoon: Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys, ja ne ovat Bujinkan Dôjô Happô Bikenin korkeimmat arvot.

5.danin tutkinto on luonteeltaan hengellinen ja on jotain jonka suorittaa sôke.

15.danin katsotaan olevan todellinen shihan.

Currently, the Bujinkan Dojo has become worldwide in nature. Just as the Earth has time zones, taboos also exist according to each country and race. Buyu should hold each other in respect, working together as Buyu who do not commit taboos, putting the heart of the martial artist first, placing importance on the pursuit of the martial arts, and strive to become a virtuous person. Nykyään Bujinkan Dôjô:sta on tullut luonteeltaan maailmanlaajuinen. Aivan kuin Maalla on aikavyöhykkeitä, jokaisella valtiolla ja rodulla on omat tabunsa. Bûyû:jen tulisi kunnioittaa toisiaan, työskennelle yhdessä tekemättä tabuja, asettaen taistelutaiteilijan sydämen ensimmäiseksi, pitäen taistelutaitojen tavoittelua tärkeänä ja pyrkien tulemaan hyveelliseksi ihmiseksi.
The person who cannot hold to the above will be expelled.


Henkilöt jotka eivät pysty pitämään kiinni ylläolevasta tullaan erottamaan.
Bujinkan Dojo
Soke Masaaki Hatsumi
(Martial Name: Hisamune)
636 Noda, Noda-shi, Chiba-ken 278-8691 Japan
Tel: 0471-22-2020 Fax: 0471-23-6227Togakure Ryu Ninpo Happo Biken, 34th Head
Gyokko Ryu Kosshijutsu Happo Biken, 28th Head
Koto Ryu Koppojutsu Happo Biken, 18th Head
Shindenfudo Ryu Dakentaijutsu Happo Biken, 26th Head
Kukishin Ryu Taijutsu Happo Biken, 28th Head
Takagiyoshin Ryu Jutaijutsu Happo Biken, 17th Head
Kumogakure Ryu Ninpo Happo Biken, 14th Head
Gyokushin Ryu Ninpo Happo Biken, 21st Head
Gikan Ryu Koppo Happo Biken, 15th Head
The Bujinkan Dojo Headquarters publishes the Bujinkan Densho “Sanmyaku”.
New members should be sure to read all of them carefully, starting from #1, and read them over many times to avoid taking the wrong path in their pursuit. The awareness and feeling of reading them should completely change by reading right after joining, one year later, and again after a few years, depending on past pursuits. Additionally, “Sanmyaku” contains information on input from the Bujinkan Dojo Headquarters to the world’s Buyu, publications, videos, training schedules, etc.

Posted in Uncategorized by